sharp     
דף חדש 1
עמוד הבית אודות מרכזי שירות חנויות הוראות הפעלה תעודות אחריות תקנון מבצעים אתרים לא מורשים   מדיה ועיתונות צור קשר
 

 

LOGO RALCO
   
 

 

 
   
   
 

       חפש מוצרים באתר

 

הצטרף לרשימת התפוצה                                                                              

 
   
 
 מוצרים

  תנורי אפייה

 

  כיריים

 

  מדיחי כלים

 

  מכונות כביסה

 

  מיבשי כביסה

 
     
   
 

 חדשות ועדכונים

  כותרת הודעה

 

 
 
 
 

  תקנון השתתפות בפעילות הפייסבוק  
 

תקנון השתתפות בפעילויות הפייסבוק

ראלקו מוצרי צריכה בע"מ- מוצרי זנוסי


ראלקו מוצרי צריכה בע"מ ("החברה") מפעילה את עמוד הפייסבוק המוגדר להלן ועורכת מעת לעת תחרויות ופעילויות, לעיתים נושאות פרסים, בקרב פוקדי עמוד הפייסבוק של החברה ("הפעילויות" וביחיד לכל פעילות "הפעילות").

תקנון זה מסדיר את כללי ההשתתפות בפעילויות.

השתתפות בפעילויות מהווה הסכמה מלאה ובלתי מסויגת לכלל הוראות התקנון. משתתף שאינו מקבל את איזו מהוראות התקנון מתבקש שלא לקחת חלק בפעילויות.

 1. הגדרות :

"העוזרת לחברה" - יפה אפרתי תקשורת, מרחוב הבונים 2 , רמת גן,  מיקוד 52462 טלפון: 03-6129010  פקס 03-6129020.

"עמוד הפייסבוק" – דף האוהדים של החברה בפייסבוק בכתובת-

https://www.facebook.com/pages/%D7%96%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-Zanussi-Israel/344156925752659

"פוסט ההכרזה על הפעילות"- הודעת החברה על פתיחת הפעילות הספציפית. כללים ותנאים שיפורסמו בפוסט ההכרזה על הפעילות, ככל שאינם סותרים את הוראות תקנון זה, יחולו בנוסף לתנאים הקבועים בתקנון זה.

"תקופת הפעילות"- המועד כפי שייקבע בפוסט ההכרזה על כל פעילות ספציפית ו/או בכל תיקון/המשך  לו. למען הסר ספק החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או לבטלה, מכל סיבה שהיא. הודעה בדבר שינויים כאמור ככל שיבוצעו תפורסם בעמוד הפייסבוק סמוך למועד השינוי.

"פוסט נושא פרסים - "פוסט אשר יפורסם ע"י החברה או העוזרת לחברה בעמוד הפייסבוק, במהלך תקופת הפעילות דרכו יתאפשר להשתתף בפעילות ולזכות בפרס.

"הפרס" – ככל שקיים בכל פעילות ופעילות, כמות הפרסים, יוגדרו בפוסט ההכרזה על הפעילות.

"משתתף"- כל אדם אשר הינו אזרח ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהייה תקף על פי כל דין,  אשר רשום כדין לרשת ה"פייסבוק" אשר הקליק Like על עמוד הפייסבוק, מעל גיל 18 ואשר עמד ביתר התנאים המפורטים בתקנון זה.

"כתובת הדואר" – כתובת הדואר האלקטרוני של נציג החברה לעניין הפעילויות office@ralco.co.il

 1. תנאי השתתפות בפעילות :

  1. עצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מלאה ובלתי מסויגת להוראות תקנון זה .

  2. בהתאם לנקבע בפוסט ההכרזה על הפעילות הספציפית, המשתתפים יהיו רשאים להעלות פוסטים ו/או התייחסויות ו/או תמונות ו/או סרטונים וכיוב', לפי העניין, על גבי עמוד הפייסבוק במקום המיועד לכך, ובלבד שאין בכך הפרת זכויות כלשהן של צד שלישי ו/או שאינם הולמים לדעת החברה ו/או שאינם פוגעניים והעלאתם נעשית כדין. מובהר בזאת כי על התמונות/ תוכן כתוב להיות פרי יצירתו המקורית ו/או בבעלותו של המשתתף ו/או בבעלות בא כוחו בלבד.

  3. פרטי המשתתף הינם בהתאם למשתמש הפייסבוק הרשום. כל משתתף רשאי להשתתף ולהעלות יותר מתמונה אחת/תוכן כתוב בנושא הפעילות במהלך תקופת הפעילות.

  4. רק הודעות שפורסמו ונקלטו בפועל בעמוד הפייסבוק בתקופת הפעילות הספציפית יוכלו להשתתף באותה פעילות. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, למחוק הודעות בוטות ו/או פוגעות ו/או שאינן הולמות את עמוד הפייסבוק , לפי שיקול דעתה, הודעות אשר נמסר לה כי הן מפרות זכויות צד שלישי ו/או לפסול הודעות כלשהן מהשתתפות בפעילות זו או אחרת, הכל על פי שיקול דעתה ולמשתתפים לא תהיינה כל טענה כלפי ו/או בקשר עם החברה. משתתף אשר העלה תוכן הפוגע בזכויות צד שלישי ישא באחריות הבלעדית והמלאה לכל טענה ו/או נזק כאמור, ככל שיתרחשו, ומתחייב לשפות את החברה בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או נזק שהחברה תידרש לשלם בגין ובקשר עם העלאה כאמור. השתתפות בפעילות זו כאמור מהווה הסכמה פוזטיבית לתנאי זה, מבלי לגרוע מיתר תנאי תקנון זה.

  5. בתום תקופת הפעילות שנקבעה בפוסט ההכרזה על הפעילות, יבחרו נציגי החברה ונציגים מעוזרת החברה את הזוכים באותה פעילות הספציפית, ככל שמדובר בפעילות שבצידה זכיה, בהתאם להגדרת הפעילות. בחירת הזוכים הינה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ועוזרת החברה ובכפוף לאמור 2.4 לעיל. לא ניתן לערער על תוצאות בחירה זו ואלה סופיות.

  6. החברה שומרת על זכותה לשנות ו/או להפסיק את הפעילות בכל עת לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף להוראת כל דין. הודעה בדבר שינויים כאמור ככל שיבוצעו תפורסם בעמוד הפייסבוק סמוך למועד השינוי.

  7. לחברה שמורה הזכות לפסול על-פי שיקול דעתה הבלעדי השתתפות ו/או זכייה בכל פעילות בגין הפרת תנאי תקנון זה ו/או הפרת כל דין ו/או במקרה של התבטאויות שאינן הולמות של משתתף ו/או הפרת זכות של צד שלישי כלשהו, הכול לפי שיקול דעתה.

 2. איתור הזוכים וקבלת הפרסים

  1. הודעה על הזוכים תימסר לזוכים שנבחרו באמצעות פרטי הקשר של המשתמש הזוכה בעמוד הפייסבוק ו/או באמצעות הודעה פרטית בפייסבוק ("הודעת זכייה"). לא תישלח הודעת זכייה באופן אחר. משתתף אשר לא ניתן יהיה ליצור עימו קשר ו/או לא השיב להודעת הזכייה בתוך 7 ימים ממתן הודעה, תפסל זכייתו ולא תהיינה לו כל טענה כלפי החברה. רישומי החברה לעניין מסירת הודעה יהוו ראיה חלוטה למסירת הודעה. במקרה של פסילת זכייה כאמור תהיה החברה רשאית להעביר את הזכייה למשתתף הבא העונה לדרישות זכייה והעונה על כל תנאי תקנון זה, הכול לפי שיקול דעתה.

  2. על הזוכים, שנוצר עימם קשר כאמור לעיל, להגיע לאסוף את הפרס באופן אישי במועד שייקבע על ידי החברה. זוכה שאין באפשרותו להגיע לאסוף את הפרס במועד שנקבע עימו, יהיה רשאי לייפות את כוחו של בגיר מטעמו אשר ייצגו בפגישה המתואמת. במקרה כזה יידרש ממיופה הכוח לבוא לפגישה עם תעודות הזהות שלו ושל הזוכה וכן עם ייפוי כוח בכתב, מאומת על ידי עו"ד, מהזוכה בפרס. במידה והזוכה לא הגיע לפגישה במועד שתואם עימו מבלי להודיע, תהא החברה רשאית לפסלו לפי שיקול דעתה הבלעדי. זוכה אשר ייפסל לא יהיה זכאי למימוש הפרס ולא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או סעד כלשהו מהחברה ו/או מספק הפרס.

  3. מועד אספקת הפרס בפועל, ייקבע על ידי הספק. האחריות על מימוש הפרס מרגע קבלת הודעת הזכייה, טיבו, הובלתו, שליחתו וכו' הינה על ספק הפרס אשר נקבע לפעילות הספציפית בפוסט ההכרזה על הפעילות בהתאם לפעילות. בכל טענה ו/או שאלה בקשר עם מימוש הפרס ניתן לפנות אל ספק הפרס.

  4. זוכה שלא מימש את זכאותו לקבל את הפרס בתקופה שנקבעה למימושו, לא יהיה זכאי לקבל את הפרס במועד מאוחר יותר ולא יהיה בכך לזכות את המשתתף אשר קיבל הודעת זכייה לגביו באיזו זכות או תחליף.

  5. החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את הפרס לעיל ו/או להוסיף עליו פרסים נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי כאשר עדכונים יפורסמו בעמוד הפייסבוק.

  6. ככל שתחול חבות במס כלשהו בקשר עם הפרס, אם מחולק פרס באותה פעילות ספציפית,זו תחול על הזוכה בפרס. החברה תהא רשאית לדרוש מהזוכה את סכום המס שנדרש לשלם, על פי דין, כתנאי לקבלתו, לשלמו ו/או לנכותו עקב מתן הפרס לזוכה.

 3. פטור מאחריות

  1. המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ומי מטעמן, בכל הקשור והמתייחס לפעילות, להשתתפות בה או אי ההשתתפות ו/או לזכייה בה. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו בלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

  2. ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, כאשר החברה ו/או העוזרת לחברה לא תישאנה באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), אבדן או הוצאה שעשויים לקרות למי מן המשתתפים, הקשור, במישרין או בעקיפין, עם הפעילות.

  3. ככל שלא ייקלטו נתונים ו/או הודעות בשל תקלה ברשת בתקשורת ו/או האינטרנט ו/או כל תקלה טכנית אחרת שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותה התקינה של הפעילות בכל אופן שהוא, ו/או כדי להפריע או למנוע השתתפות בפעילות, לא תהא למשתתף או לזוכה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה ואלה לא יחובו בכל הוצאה ו/או תשלום ו/או נזק מכל זוג, ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם בקשר עם השתתפות ו/או אי השתתפות בפעילות או בקשר עם מימוש הפרס ולא תעמוד נגד מי מהם כל טענה בהקשר זה.

  4. החברה לא תהייה אחראית לתפעולו התקין של הפרס אשר יינתן במסגרת התחרות. כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בהקשר זה תופנה אך ורק לספק הפרס.

  5. החברה תהיה רשאית למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי חוק ו/או על פי הוראה של רשות מוסמכת.

 4. הצהרותיו והתחייבויותיו של המשתתף

מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כדין, המשתתף מצהיר ומתחייב כלפי החברה כי:


 1. בהשתתפותו בפעילות זו, מסכים, מאשר ומצהיר כל אחד מן המשתתפים, כי קרא את תקנון התחרות וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו, וכי הוא מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

 2. המשתתף מצהיר ומתחייב כי כל הפרטים שמסר לחברה ו/או לעוזרת החברה הינם נכונים ומדויקים והתמונות והתוכן שהעלה הינם פרי יצירתו המקורית ובבעלותו ו/או בבעלות בא כוחו.

 3. המשתתף מצהיר ומתחייב כי בחירת הזוכים של החברה ו/או של עוזרת החברה בסיום תקופת הפעילות הנה מחייבת, סופית, מוחלטת בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור.

 4. הזוכה, מסכים ומאשר כי דבר השתתפותו ו/או זכייתו בתחרות, אפשר שיסוקר, יצולם ואף ישודר, באמצעי המדיה השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, בעמוד הפייסבוק, בשילוט ובאתרי אינטרנט אחרים. כמו כן המשתתף מצהיר ומתחייב כי בעצם ההשתתפות בתחרות, לרבות זכייתו, מביע הוא את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונותיו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של החברה.

 5. המשתתף מצהיר ומתחייב כי יישא בכל אחריות, בין אם מפורשת ובין אם לאו, ויפצה את החברה ו/או את מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק )לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד,  אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכר טרחה עו"ד, בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי להפרה במישרין ו/או בעקיפין של תקנון זה.

 6. המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שהחברה אינה נושאת בכל אחריות באשר לאובדן פרטים של מי מהמשתתפים כתוצאה מכשל שכתוצאה ממנו נמחקו, הושמדו או שובשו פרטים אישיים או התכנים אשר נשלחו במסגרת הפעילות.


 1. שונות

  1. החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי תקנון זה מפעם לפעם. נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המפורסם המעודכן שפורסם.

  2.  ההשתתפות בתחרות אסורה בהחלט על עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם עוזריהם ובני משפחותיהם של החברה והעוזרת לחברה.

  3. על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או מחלוקת משפטית בקשר עם תקנון זה ו/או הכל פעילות כזו או אחרת יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בבתי המשפט במחוז תל-אביב-יפו בלבד. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של הפעילות הספציפית, תגברנה הוראות תקנון זה.

  4. למען הסר ספק יובהר כי הפעילות נערכת לצרכי משחק והנאה בלבד ולא תחשב כהגרלה כהגדרתה בחוק העונשין, התשל"ז – 1277.

  5. הפעילות ו/או תקנון זה אינם מהווים הצעה מאת החברה לציבור בכלל או למשתתף כלשהו, והם אינם אלא הזמנה מטעם החברה לכל משתתף להציע למשביר את השתתפותו, וזאת באופן ובתנאים המפורטים בתקנון זה.

  6. במקרה בו יארע אירוע אשר איננו בשליטת החברה, לרבות לאור המצב הביטחוני הקיים ו/או העתידי, אשר יצריך לדעת החברה את דחיית הפעילות ו/או ביטולה, תפעל החברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לדחיית הפעילות לאחר תום אירוע כאמור או ביטולה.

  7. תקנון זה עומד לעיון הציבור במשרדי החברה ברח' המצודה 31 אזור ו/או באתר האינטרנט של החברה.

  8. שימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחיות בלבד, ויש לקרוא את האמור בלשון זכר לפי העניין, כאילו נאמר גם בלשון נקבה. כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין.

 

 
 
 אתרי מסחר מורשים
לא הוחזרו רשומות.
 
 
 
   
 מותגים
לא הוחזרו רשומות.
 
 
 
 
ראלקו בע"מ רח' המצודה 31 אזה"ת אזור , 58001טלפון: 03-6508282פקס: 03-6508245
 

כל הזכויות שמורות © zanussi-israel.co.il

Powered by הקמת אתרים  קידום אתרים